Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov 

1. ÚVOD A DEFINÍCIE

Zásady sú určené všetkým existujúcim i potenciálnym zmluvným partnerom (ďalej v texte aj len „Zmluvný partner“) obchodných spoločností, ktoré vo svojom obchodnom mene obsahujú výraz „B10“, a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 1 k týmto zásadám (ďalej v texte jednotlivo aj len „Spoločnosti Realitného centra B10“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Zásady obsahujú informácie o rozsahu a spôsobe spracovania osobných údajov Zmluvných partnerov, vymedzenie účelu spracovávaných osobných údajov, či sú osobné údaje niekomu odovzdávané a aké práva má Zmluvný partner v súvislosti so spracovávaním osobných údajov. Tieto zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“), účinným od 25.5.2018 a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ ), účinným od 25.5.2018.

Zásady sa vzťahujú na spracovávanie osobných údajov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Spoločností Realitného centra B10, najmä pri sprostredkovaní predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť); Prevádzkovateľ spracováva konkrétne osobné údaje o Zmluvných partneroch a určuje účel a prostriedky ich spracúvania, a je teda vo vzťahu k týmto údajom Prevádzkovateľom týchto údajov. Spoločnosti Realitného centra B10 môžu tieto údaje vzájomne zdieľať a spracúvať; za účelom takéhoto spracovávania uzavreli medzi sebou zmluvy o spracovaní v zmysle ustanovenia čl. 28 GDPR a § 34 Zákona, na základe ktorých garantujú zaistenie všetkých práv dotknutých osôb vo vzťahu k takémuto spracovaniu. 

Osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej „dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spoločnosti Realitného centra B10 nespracúvajú tzv. osobitné kategórie osobných údajov. 

Spracúvanie – operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štrukturovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, alebo likvidácia bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Sprostredkovateľ– fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre Prevádzkovateľa.

Príjemca – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však za príjemcov nepovažujú; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany osobných údajov v závislosti od účelov spracúvania. 

Tretia strana – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, než dotknutá osoba, Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ, a osoby, ktoré sú na základe poverenia prevádzkovateľa alebo spracovateľa, poverené spracúvaním osobných údajov.

2. TYPY ZHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podpísaním zmluvy, bez ohľadu na jej označenie, vzniká medzi Zmluvným partnerom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah. Pri vzniku a/alebo počas trvania zmluvného vzťahu môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje o Zmluvnom partnerovi, a to konkrétne tie osobné údaje, ktoré boli Spoločnosti Realitného centra B10 (za účelom realizácie zmluvného vzťahu – viď nižšie) pred vznikom alebo v priebehu zmluvného vzťahu, poskytnuté. Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto typy osobných údajov:

 • Identifikačné údaje – napríklad meno, priezvisko, fotografia, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, údaj o štátnom občianstve;
 • Kontaktné údaje -adresa Vášho trvalého bydliska, kontaktná adresa, osobné telefónne čísla a e-mailové adresy, bankové spojenie, platobné informácie, kontaktné údaje osôb určených Zmluvným partnerom,
 • Obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy (fotografie, nahrávky, videá).

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ zhromažďuje a používa osobné údaje Zmluvného partnera pre potreby informačných systémov Prevádzkovateľa. Informačnými systémami, povinne podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, sú: účtovná agenda, mzdová agenda, realitná činnosť, správa registratúry, reklamačné konanie, v rámci ktorých je spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. b), c) Nariadenia v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a nepodlieha povinnosti osobitne vyjadreného súhlasu Zmluvného partnera. Informačným systémom pre potreby Prevádzkovateľa je marketing, v rámci ktorého je spracúvanie osobných údajov realizované v súlade s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a podlieha súhlasu Zmluvného partnera. V prípadoch, kedy nie je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, môže Prevádzkovateľ v obmedzených prípadoch výslovne požiadať Zmluvného partnera o udelenie súhlasu s určitými spôsobmi použitia jeho osobných údajov. V prípadoch, keď Prevádzkovateľ požiada o súhlas Zmluvného partnera, ten má vždy možnosť odmietnuť udelenie súhlasu, a právo už udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade spracúvania osobných údajov detí mladších ako 16 rokov na základe súhlasu, musí byť súhlas vždy udelený alebo schválený zákonným zástupcom dieťaťa. 

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ môže osobné údaje Zmluvného partnera zdieľať s tretími stranami – Sprostredkovateľmi, vrátane:

 • tých, ktorý poskytujú Prevádzkovateľovi tovar alebo služby (napríklad finanční a právni poradcovia, ďalší poradcovia, obchodní zástupcovia, poskytovatelia podpory v oblasti uchovávania dát a informačných systémov, poskytovatelia on-line služieb a platobných služieb, platformy pre registráciu a uzatvorenie zmluvy);
 • iných tretích strán, pokiaľ sa jedná o zdieľanie osobných údajov (1) na základe Vášho súhlasu alebo (2) je to nevyhnutné (i) pre dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, (ii) pre vypracovanie, či podanie skutočnej, či potenciálnej žaloby alebo k obrane pred podaním skutočnej alebo potenciálnej žaloby alebo (iii) plnenie zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a treťou stranou,
 • orgánov verejnej správy a zdravotných a iných poisťovní.

Prevádzkovateľ môže osobné údaje Zmluvného partnera sprístupniť ďalším Spoločnostiam Realitného centra B10 s ohľadom na to, že niektoré činnosti alebo služby, v kategorizácii podľa informačných systémov, sú zdieľané v rámci Spoločností Realitného centra B10.

So sprostredkovateľmi osobných údajov má prevádzkovateľ zmluvne zaistené spracovanie osobných údajov v súlade s požiadavkami čl. 28 GDPR a § 34 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR 

V prípade prenosu osobných údajov Zmluvného partnera do inej krajiny, budú vždy prijaté primerané opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto odovzdanie osobných údajov bolo v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a pri postúpení osobných údajov mimo (EHP) bude zaistená dostatočná úroveň ochrany osobných údajov. 

6. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Zmluvného partnera budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelov popísaných v týchto zásadách (alebo iných účelov, ktoré budú oznámené ) alebo inak požadovanú zmluvami uzavretými s tretími stranami, príslušnými zákonmi, či inými vnútornými predpismi Spoločností Realitného centra B10. Prevádzkovateľ sa najmä snaží zaistiť, aby osobné údaje Zmluvného partnera boli uchovávané a podľa potreby bezpečne vymazané alebo zničené v súlade s jeho internými predpismi a požiadavkami právnych noriem.

7. PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zmluvný partner – dotknutá osoba – máte právo na:

 • prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR a § 21 Zákona),
 • opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR a § 22 Zákona),
 • výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR a § 23 Zákona),
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR a § 24 Zákona),
 • prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR a § 26 Zákona),
 • namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 GDPR a § 27 Zákona),
 • nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania (čl. 22 GDPR a § 28 Zákona),
 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov ( čl. 7 GDPR a § 14 Zákona),
 • podanie sťažnosti ( čl. 77 GDPR) alebo podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 Zákonana Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3220, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, a to v každom prípade, že sa Zmluvné strana domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

V súvislosti s vyššie popísanými právami dotknutej osoby/Zmluvného partnera môžu existovať obmedzenia alebo výnimky z možnosti uplatnenia práva. Prevádzkovateľ sa bude snažiť so Zmluvným partnerom spolupracovať a prerokovať prípadné výnimky alebo obmedzenia v prípade, že zo strany Zmluvného partnera bude vznesená požiadavka na uplatnenie práva. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne práv alebo v prípade, ak Zmluvný partner vznesie požiadavku ohľadne výkonu takýchto práv v súvislosti s osobnými údajmi uvedenými v týchto zásadách, je potrebné sa obrátiť písomne na kontaktné osoby, ktoré sú uvedené nižšie.

8. KONTAkTNÉ INFORMÁCIE PREVÁDZKOVATEĽA

S prípadnými otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa tohto oznámenia alebo postupu Prevádzkovateľa pri ochrane osobných údajov je možné sa obrátiť na ktorúkoľvek zo Spoločností Realitného centra B10 na email: info@b10.sk. 

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť text týchto zásad a informačného memoranda s tým, že novú verziu zverejní na svojich webových stránkach.

PRÍLOHA Č. 1 Zásad ochrany osobných údajov

 • B10, s.r.o., identifikačné číslo 47 205 512, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2023795807, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 59318/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK73 0200 0000 0031 4668 7654
 • B10 reality, s.r.o., identifikačné číslo 47 474556, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2024055462, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 60746/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK66 0200 0000 0032 42767056
 • Realitné centrum B10, s.r.o., identifikačné číslo 48 086 029, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120008869, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 63449/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK55 0200 0000 0034 7840 5959
 • B10 Liptov, s.r.o., identifikačné číslo 48 209 392, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120115778, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 63996/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK13 0200 0000 0035 2670 4858
 • B10 Turiec, s.r.o., identifikačné číslo 48 208 795, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120115756, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 64005/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK57 0200 0000 0035 2668 4957
 • B10 Orava, s.r.o., identifikačné číslo 50 066 323, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120159767, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 64649/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK79 0200 0000 0035 9148 7351
 • B10 Považie, s.r.o., identifikačné číslo 50 391 593, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120311149, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 66004/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK87 0200 0000 0036 9851 5455
 • B10 Ponitrie, s.r.o., identifikačné číslo 50 387 294, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120313437, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 66031/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK47 0200 0000 0036 9931 5455
 • B10 Tatry, s.r.o., identifikačné číslo 50 573411, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120378095, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 66585/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK61 0200 0000 0037 4475 4853
 • B10 Developer, s.r.o., identifikačné číslo 50 573 942, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120378183, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 66596/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK03 0200 0000 0037 4638 3654
 • B10 Trnavsko, s.r.o., identifikačné číslo 50 725 351, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120449815, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 67183/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK40 0200 0000 0037 8796 7955
 • B10 Kysuce, s.r.o., identifikačné číslo 50 723 898, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120449716, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 67170/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK96 0200 0000 0037 8795 0651
 • B10 Financie, s.r.o., identifikačné číslo 50 751 271, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120463290, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 67280/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK93 0200 0000 0037 9590 2959
 • B10 Liptov 2, s.r.o., identifikačné číslo 50 841 441, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120503957, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 67620/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK82 0200 0000 0038 1222 5153
 • B10 Orava 2, s.r.o., identifikačné číslo 50 847 023, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120503979, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 67603/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK38 0200 0000 0038 1070 5858
 • B10 Ponitrie 2, s.r.o., identifikačné číslo 50 843 150, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120503946, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 67596/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK97 020 0000 0038 1071 2556
 • B10 Turiec 2, s.r.o., identifikačné číslo 50 841 271, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120503968, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 67595/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK05 0200 0000 0038 1071 2951
 • B10 Abov, s.r.o., identifikačné číslo 51 315 009, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120670222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 69297/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK73 0200 0000 0039 1192 0557
 • B10 Bratislava, s.r.o., identifikačné číslo 51 314 797, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120670321, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 69298/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK14 0200 0000 0039 1193 6751
 • B10 Ponitrie 3, s.r.o., identifikačné číslo 51 314 932, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120670365, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 69314/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK31 0200 0000 0039 1196 5157
 • B10 Považie 2, s.r.o., identifikačné číslo 51 314 703, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120675458, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 69358/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK10 0200 0000 0039 1419 2655
 • B10 Turiec 3, s.r.o., identifikačné číslo 51 314 592, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120670255, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 69310/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK95 0200 0000 0039 1197 5451
 • B10 Bratislava 2, s.r.o., identifikačné číslo 51 989 433, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120860401, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 71015/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK26 1100 0000 0029 4806 3806
 • B10 Bratislava 3, s.r.o., identifikačné číslo 52 048 314, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120860324, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 71018/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK33 1100 0000 0029 4706 3804
 • B10 Financie 2, s.r.o., identifikačné číslo 51 989 433, so sídlom A. Rudnaya 26, 010 01 Žilina, daňové identifikačné číslo 2120879794, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 71187/L, zastúpená konateľom Mgr. Branislav Chudík, bankové spojenie SK36 1100 0000 0029 4906 4181

S Vašími podnetmi sa možte na nás obrátiť prostredníctvom mailu osobneudaje@b10.sk.

Mám záujem

o pozemok

Bohužiaľ, toto nie je správna odpoveď.

Skúste si tipnúť ešte raz.